Klachtenregeling

Artikel 1: Definities 

 1. Organisatie: Samen Denken Samen Doen.
 2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een opdrachtgever van een dienst.
 3. Klacht: klacht over een dienst of opleiding of training over de organisatie en of inhoud van Samen Denken Samen Doen.

 

Artikel 2: Indienen van een klacht 

 1. De klacht, welke vertrouwelijk wordt behandeld, dient per e-mail gericht aan mail@samendenkensamendoen.nl en gemotiveerd te worden ingediend bij Samen Denken Samen Doen.

 

Artikel 3: Behandeling en beslissing van de klacht 

 1. Samen Denken Samen Doen stuurt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging per e-mail aan de klager.
 2. Samen Denken Samen Doen verstrekt op verzoek aan de klager alle relevante en ter beschikking staande informatie met betrekking tot de klacht binnen 5 werkdagen.
 3. Klager en de directeur van Samen Denken Samen Doen, met indien van toepassing de opleider en/of acteur gaan indien mogelijk eerst in gesprek. Dit gesprek vindt plaats binnen 4 weken na indienen, om de klacht te bespreken en te komen tot een oplossing.
 4. Klager ontvangt binnen 2 weken na het gesprek een verslag en de in overleg genomen besluiten. De afgesproken acties worden door Samen Denken Samen Doen binnen 2 weken uitgevoerd. In het geval er geen overeenstemming bereikt kan worden zal Samen Denken Samen Doen een beslissing nemen. Deze beslissing omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties van klager en verweerder van de afhandeling van de klacht.
 5. Als bovenstaande termijnen niet door verweerder kunnen worden afgehandeld wordt de klager daarover binnen 5 werkdagen geïnformeerd met een indicatie wanneer realisatie verwacht wordt.
 6. Alle klachten worden centraal geregistreerd en opgeslagen. De klacht met alle bijbehorende gegevens worden 1 jaar bewaard te rekenen vanaf datum afhandeling.

 

Artikel 4: Beroep

 1. Wanneer de klager het niet eens is met de beslissing van Samen Denken Samen Doen kan hij beroep aantekenen en wordt de klacht beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Het oordeel van het N.A.I. is voor alle betrokken partijen bindend.
 2. Als het oordeel van het N.A.I. leidt tot acties voor Samen Denken Samen Doen zullen deze binnen 2 weken worden uitgevoerd.

 

Artikel 5: Ingangsdatum

 1. De regeling gaat in op 1 januari 2022.
Chat openen
1
Hallo! Waar kan ik je mee helpen?